Near Mt. Fuji – Day 1

On April 24 at 23:18 the night bus to Fujisan station from Kyoto left, my husband and me sitting-lying in the seats, accustomed for sleeping, in it. It was a long long sleepless night! Not only because I usually can’t sleep on the bus, but in the first one hour and so the lights above didn’t turn off, so I had to cover my eyes – I did it with a facial mask. It didn’t help much. Also the inclination of the seat doesn’t really make you feel comfortable. The weight of the body falls on the upper part of the back and the legs cannot relax. So after a few hours I did fall asleep as I got very tired only to wake up a couple of hours later with terrible pain in my right knee. I couldn’t stretch my leg. At around 5 AM the sun came up and it was already impossible to sleep. Luckily a woman who was travelling to a different destination got off the bus so I sat on her seat next to the window and then I saw for the first time Mt. Fuji. It was more or less just a silhouette but even that view made me happy!

На 24ти април в 23:18 нощният автобус за гара Фуджисан тръгна, аз и мъжът ми в него, в седнало-полегнали позиции в седалки, приспособени за спане. Това беше една дълга безсънна нощ, не само защото по принцип не мога да спя в автобус, но и защото лампите на тавана светиха поне още час и нещо след тръгването. Покрих си очите с маска за лице, но и това не помогна много. Отделно седалката така или иначе не е удобна за спане – тежестта на тялото се пада върху горната част на гърба, а краката са в полу-свита позиция. След няколко часа заспах от умора, но два часа по-късно се събудих с ужасна болка в едното коляно. Не можех да си изпъна крака. А вече към 5 слънцето беше изгряло и не можеше да се спи повече. За щастие една пътничка слезе и аз се преместих на нейната седалка до прозореца и тогава видях Фуджи за пръв път. Въпреки че се виждаше като силует, гледката ме зарадва много.

IMG_0014However the sun was on the same side and looking out was not pleasant. So I had to put down the curtain and forget about Fuji for a while. Unfortunately just 30 minutes later clouds had already started covering the mountain and this was what I could see.

Тъй като слънцето беше от същата страна, изобщо не беше приятно да се гледа навън, така че спуснах пердето. За съжаление 30 минути по-късно облаци вече обвиваха планината и това беше единственото, което се виждаше от нея.

IMG_0032Arriving just after 8 AM we had to kill the time until 3PM when we could check in the hotel. First we had breakfast at the station (Fujisan station) and then we went to the hotel which is less than 5 min on foot from there. The staff agreed on keeping our big bags until the check-in time so we could go on our first sightseeing with only the cameras and light bags.

Пристигайки малко след 8, трябваше да чакаме чак до 3, за да се настаним в хотела. Първо закусихме на гарата и след това отидохме до хотела, който е на по-малко от 5 минути от гарата. На рецепцията се съгласиха да съхраняват големия ни багаж до времето за настаняване и така ние се отправихме на пърата си разходка само с фотоапаратите и леки раници.

At Fujisan station we waited for the train to go to Kawaguchiko station where we could walk down to Kawaguchiko lake. A funny train was waiting on one of the tracks. The places for waiting (where the doors of the train open) also had a special decoration. And soon our train came too.

На гара Фуджисан се чака влак за гара Кауагучико, откъдето пеш може да се слезе до езерото Кауагучико. Там имаше един забавен влак. Местата за чакане, където се отварят вратите на влака, също бяха специални. Нашият влак дойде скоро.

By the time we got on the train Mt. Fuji was completely hidden in clouds. With a sigh I accepted the fact that that day I won’t be seeing it. Also the forecast said rain in the afternoon so I just prayed it didn’t rain before we were back to the hotel and our room.

Когато се качвахме на влака, Фуджи вече беше напълно скрит в облаци и с въздишка приех факта, че този ден няма да мога да го видя повече. Прогнозата за времето беше дъжд следобяд и аз се надявах да не завали преди да се върнем до хотела да се настаним.

Arriving at Kawaguchiko station we saw this cute train. Well, I didn’t check for any details – when it was used and since when it is out of service. Just took a picture and we walked down the street.

На гара Кауагучико видяхме този симпатичен стар влак. Без да се интересувам от информация за него – кога е използван и откога е спрян от употреба, просто го снимах и тръгнахме към езерото.

IMG_0048

What I noticed were many trees trimmed in perfect shapes, better than the ones I have seen in Kyoto. On next days I saw even more and I got the impression that the area is famous for this art, called “niwaki”.

По пътя забелязах доста дървета подрязани в перфектни форми, много по-добре от тези, които съм виждала в Киото. През следващите дни видях много повече и останах с впечатлението, че районът е популярен с това изкуство, наречено “ниуаки”.

IMG_0051 IMG_0052On the way to the lake there was a temple, Entsuji, with a nice little garden and beautiful elements.

По пътя се отбихме до един храм, Енцуджи, който има малка градина с красиви елементи.

IMG_0064 (2) IMG_0075 (2) IMG_0089 (2) IMG_0059 (2)And here it is – the first view of Kawaguchiko lake, rainy clouds arriving and soon we felt the first raindrops.

И ето го езерото! С надвиснали дъждовни облаци и първите капки дъжд.

025 034 036As we didn’t bring umbrellas with us, we spent the next 2 hours in a nice Italian restaurant and then went back to Fujisan staion and our hotel. It rained a lot. There was a thunder storm. The room was supposed to have a view to Mt. Fuji, but of course I couldn’t see it. I spent the evening looking at the brochures I got from the tourist information at the station and in the hotel to plan where to go. With great excitement I found out that the place I had been dreaming of visiting some day was very near! It was Arakura Sengen Shrine and its beautiful Chureito pagoda with a great view to Fuji-san. Yay!!!

Не носехме чадъри с нас, затова следващите 2 часа изкарахме в един много приятен италиански ресторант. После се върнахме в хотела. След като влязохме заваля проливен дъжд, който премина в гръмотевична буря. Много валя. Стаята се предполагаше да има директна гледка към Фуджи-сан, но естествено той не се виждаше. Вечерта изкарах в преглеждане на многобройните брошури и разписания на влакове и автобуси, за да планирам къде да ходим и как. С огромна радост открих, че мястото, което отдавна бях мечатала да посетя (а до скоро си нямах и представа, че е в района), е съвсем наблизо! Това е храмът Аракура Сенген с Чурейто пагода с великолепна гледка към Фуджи. Ура!

I went to bed with the hope that the next day I would be luckier with the weather and I set my alarm at 4:45 AM, as the first train leaving from Fujisan station to Shimoyoshida station is at 5:27. I slept at around 2AM with a big regret I didn’t do it much earlier – I realized I had only less than 3 hours to sleep…

Легнах с надеждата, че на следващия ден ще имам по-голям късмет с времето, и нагласих алармата на 4:45, тъй като първият влак, тръгващ от гара Фуджисан за гара Шимойошида, е в 5:27. Заспах към 2 часа с голямо съжаление, че не легнах много по-рано, осъзнавайки, че имам по-малко от 3 часа за сън…

Advertisements

5 thoughts on “Near Mt. Fuji – Day 1

  1. Thank you very much! Wonderful story! Кате, за мене най-вайното е усещането за теб! Бъди успешна!

    1. Мерси, Роси! В този блог ще давам от себе си това, което преживявам и чувствам, дано успея със снимки и описания да го предам! Много се радвам, че наживо се докоснахте до Япония, а на мен ми донесохте толкова любов и приятелство! До скорошни нови срещи, надявам се! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s